LEGALIZACIJA OBJEKATA BEZ NEPOTREBNE NERVOZE I MUKE, PRIORITETNO I BRZO

 • Zastupanje u postupku legalizacije objekata (prijava, zahtjev)
 • Priprema i izrada potrebne dokumentacije
 • Snimak izvedenog stanja
 • Projekat izvedenog stanja
 • Zapisnik o izvršenom vještačenju i tehničkoj ispravnosti objekta
 • Prikupljanje mišljenja, saglasnosti
 • Prenamjena zemljišta (poljoprivredno u građevinsko)
 • Etažiranje
 • Upis  vlasništva u zemljišne knjige (prava svojine) i katastarske evidencije

LEGALIZACIJA predstavlja naknadno izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole za objekte odnosno dijelove objekata izgrađene, započete ili rekonstruisane bez građevinske dozvole, kao i za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole i glavnog projekta, a koji su izgrađeni ili čija izgradnja je započela do dana stupanja na snagu novog Zakona o uređenju prostora i građenju (maj 2013.god.).
Objekti izgrađeni prije prvog aerofotogrametrijskog snimanja izvršenog za područje jedinice lokalne samouprave do kraja 1980.god. smatraju se legalno izgrađenim.
Zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenog objekta, odnosno bespravno izgrađenog dijela objekta je osnov za privremeno zadržavanje objekta i priključivanje na objekte komunalne i druge infrastrukture, dok se pravosnažno ne okonča postupak legalizacije.
 
ROK za podnošenje Zahtjeva za legalizaciju je DO 31. 12. 2016.god. Nakon isteka Zakonom predviđenog roka ne može se podnijeti zahtjev za legalizaciju.
Posljedice nepodnošenja zahtjeva u datom roku: plaćanje kazne, takve nekretnine biće jako teško prodati a moguće je i rušenje takvih objekata.
Legalizacija objekta pruža mogućnost vlasniku bespravno izgrađenog objekta da za objekat koji je izgrađen bez potrebne dokumentacije, pribavi građevinsku i upotrebnu dozvolu, te na osnovu upotrebne dozvole uknjiži objekat u zemljišne knjige odnosno u katastar. Uknjiženjem objekta vlasnik stiče pravo svojine na objektu, pravnu sigurnost u pravnom prometu, uslove za dobijanje hipotekarnog kredita i sva druga prava koja mu po zakonu pripadaju po tom osnovu, a što je veoma važno, izbeći će rušenje bespravno izgrađenog objekta.
Ukoliko objekat nema građevinsku i upotrebnu dozvolu ne može se provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja, ne može se aplicirati za podsticaje iz fondova EU, ne može se osigurati objekat.
Svi oni koji ne prođu postupak legalizacije, koji ne plate sva potrebna davanja i pribave sve potrebne dozvole imaće bezvrijedan objekat u kojem će iza roka navedenog za legalizaciju moći samo stanovati (a i to je pitanje – do kada?).
 
KAZNENE ODREDBE ZAKONA:
 • Rušenje objekta ili njegovih dijelova, ili uklanjanje izvedenih radova i uspostavljanje prvobitnog stanja na teret investitora –ako su radovi izvedeni ili se izvode bez građevinske dozvole, lokacijskih uslova, ako su radovi izvedeni u suprotnosti sa datom građevinskom dozvolom ili lokacijskim uslovima
 • Zabrana korišćenja objekta bez upotrebne dozvole
 • Novčana kazna do 5000 KM za fizičko lice kao investitora
 • Novčana kazna za pravno lice kao investitora do 30.000 KM ako koristi objekta ili njegov dio bez prethodno pribavljene upotrebne dozvole... 
ADMINISTRATIVNE NAKNADE U POSTUPKU LEGALIZACIJE:
 • Naknada ze legalizaciju objekta (naknada za finansiranje poslova premjera, naknada za uređenje građevinskog zemljišta i renta...) - visina naknade zavisi od namjene (stambeni, poslovni...), korisne površine i zone u kojoj je objekat izgrađen i opremljenosti komunalnom infrastrukturom 
 • Umanjenje naknade za legalizaciju i odgoda plaćanja naknade za legalizaciju
 • Trošak eventualne prenamjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište
 • Zone uređenja gradskog građevinskog zemljišta možete pogledati na sledećem linku: http://investinbijeljina.org/index.php?idgrupa=282&sablon=0
 OSTALI TROŠKOVI:
 • Trošak izrade projektne dokumentacije
 • Trošak za geodetske radove
 • Trošak eventualno potrebnih tehničkih ispitivanja
 • Trošak usluge konzaltinga - tehničkog savjetovanja
Pravni i administrativni okvir

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Splash.aspx
 • Zakon o uređenju prostora i građenju
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju
 • Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju
 • Uredba o uslovima, načinu obračuna i plaćanju naknade za legalizaciju objekata
 • Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu obračuna i plaćanju naknade za legalizaciju objekata